free html web templates

Ambulance klinické psychologie

Spojů 835/2, 708 00  Ostrava – Poruba
T: +420 606 087 282

O NÁS

TRADICE

Jsme nestátní zdravotnické zařízení a působíme v Ostravě již od roku 1999. Zajišťuje ambulantní formu péče v oborech klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie.

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY

Nabízíme specializované služby zejména v oblasti klinické psychologické diagnostiky, diferenciální diagnostiky, neuropsychologie, poradenství a psychoterapie.

VÍCE JAZYKŮ

Máme mezinárodní pracovní zkušenosti. Pracujeme v češtině a angličtině.

EDUKACE

Aktivním přístupem se snažíme přispívat nejen k zajištění odborné péče v Moravskoslezském kraji, ale také formou přednáškové, lektorské a pedagogické činnosti přispíváme k rozvoji oboru.

AKREDITACE MŠMT

AMKP je akreditována MŠMT ČR pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení, institucionální výchovy a preventivně výchovné péče.

AKREDITACE MZ ČR

AMKP je akreditovaná MZ ČR pro praktickou část vzdělávání specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.

ODBORNÝ PROFIL

 • Ambulance klinické psychologie zajišťuje klinickou psychologickou diagnostickou a psychoterapeutickou péči dětem od útlého věku, dospívajícím a dospělým.
 • V návaznosti na psychologickou diagnostiku zajišťujeme klinické poradenství, neurokognitivní rehabilitaci a psychoterapii pacientům a jejich rodinám, přicházející s celým spektrem psychologických obtíží, které mohou souviset s rozvojem duševních a somatických onemocnění.
 • Mezi naše časté pacienty patří děti a dospělí s poruchami pozornosti, pervazivní vývojovou poruchou, obtížemi související s neurologickým onemocněním charakterizované zasažením a změněným fungováním mozkových funkcí, pacienti s roztroušenou sklerózou (RSM), pacienti po prodělaném úrazu nebo onemocnění mozku, cévních mozkových příhodách a mnoha dalších.
 • V rámci dispenzarizační péče úzce spolupracujeme s klinikou Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a Centrem pro léčbu demyelinizačních onemocnění FNO a dalšími poskytovali zdravotnických služeb.
 • Zajišťujeme pravidelná setkání profesionálů (psychologové, neurologové, rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, zdravotní sestry, sociální pracovníci) a rodinných příslušníků zabývající se problematikou neurokognitivní rehabilitace, v rámci podpory rozvoje oboru v Moravskoslezském kraji.

NÁŠ TÝM

PhDr. et PhDr.
Jiřina Niliusová

PSYCHOLOŽKA

Klinická psycholožka, atestovaná pro poskytování systematické psychoterapie ve zdravotnictví, Dětská klinická psycholožka a pedagog. Od roku 1999 provozuje nestátní zdravotnické zařízení Ambulance klinické psychologie v Ostravě. Akreditovaný školitel MZ ČR v oboru klinická psychologie.

PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

PSYCHOLOG

Klinický psycholog, doktor v oboru klinická psychologie na FFUP v Olomouci, PCA psychoterapeut. Zabývá se diagnostikou a léčbou neurokognitivních poruch, neuropsychologií a projektivními metodami u pacientů celého věkového spektra. Zajímá se o metody zážitkové pedagogiky a její implementaci v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje a psychoterapie. Člen České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody a předseda České společnosti pro neurokognitivní rehabilitaci.

Mgr. Tereza Krchňáková

PSYCHOLOŽKA

Psycholožka ve zdravotnictví, absolventka jednooborové psychologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a komplexního výcviku v systemické psychoterapii. V její dosavadní praxi převažuje práce s dětmi a mladistvými včetně jejich psychologické podpory během hospitalizace. Zabývá se problematikou rozvoje kognitivních funkcí a pracuje s metodou Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina.

Jana Smolková

ASISTENTKA PSYCHOLOGA

Zajišťuje administrativní a provozní záležitosti ambulance. Bez ní by to nešlo.

Ing. Martina Niliusová

ASISTENTKA PSYCHOLOGA

Zajišťuje administrativní a provozní záležitosti ambulance. Bez ní by to taky nešlo.

SLUŽBY

Psychologická diagnostika, nebo-li vyšetření, je aplikovaná disciplína, která slouží ke zjišťování a měření duševních vlastností a stavů jedince za pomocí klinických a testových metod. Užití těchto metod obvykle slouží k porozumění fungování jedince, určení vývojového stupně a jeho odchylek u dětí a dospělých, napomáhá k popisu a porozumění fungování kognitivních funkcí a myšlenkových schémat. Nabízí možnost vhledu do problému a poskytuje psychologické vysvětlení rozvoje patologie u duševních a vybraných somatických onemocnění. Výsledky psychologických vyšetření napomáhají k predikci stavu a zacílení způsobu terapie, a tím i větší efektivitě při následné péči. Pro každou věkovou skupinu užíváme metody a testy, které odpovídají současnému stavu poznání a jsou standardizovány pro Českou republiku.  

Psychodiagnostika je výsadní disciplínou oboru psychologie a považujeme ji za klíčový a lege artis postup před zařazením do následné psychoterapeutické péče nebo klinicko–psychologické intervenci.

Provádíme:
- Psychologickou vývojovou diagnostiku dětí od útlého věku.
- Neuropsychologická vyšetření kognitivních funkcí.
- Psychologickou diagnostiku osobnosti.
- AMKP je akreditována MŠMT ČR pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení, institucionální       výchovy a preventivně výchovné péče.
- Psychologická vyšetření pro posudkové účely OSSZ a posudkové komise MPSV ČR. 

Neprovádíme:
- Dopravně psychologická vyšetření.
- Soudně znalecké posudky. 
- Vyšetření pro zjištění psychické způsobilosti pro držení zbraně.

Za psychoterapií v obecném slova smyslu považujeme aplikovanou a odbornou zkušeností potvrzenou vědeckou disciplínu, která vychází z ucelených pohledů na lidské chování, má svou teorii rozvoje psychopatologie a disponuje mechanismy terapeutické změny.

V naší ambulanci se hlásíme k odkazu C.R. Rogerse (PCA terapie), který předpokládal, že základním motivačním faktorem jedince je tendence k sebeaktualizaci. Lidská bytost je v základu dobrá a negativní hostilní chování, nebo symptom, se objevuje, je-li člověk dlouhodobě vystaven negativnímu vlivu vnějšího prostředí. Příznivé podmínky lidského růstu probíhají v podmínkách bezpečného prostředí, kde je jedinec přijat takový, jaký je a se vším čím přichází.

Naši práci a přístup významně ovlivňuje paradigma fungování mozkové neuroplasticity, tedy schopnosti reorganizace fungování neuronálních sítí a kognitivních schémat. Neuroplastické procesy se uplatňují nejen v procesu psychoterapeutické změny, ale také při kognitivní rehabilitaci, kterou považujeme za formu nefarmakologické, terapeutické péče u pacientů se vzniklým postižením mozku.

Součástí našeho přístupu je orientace na současný stav poznání v oboru v kontextu jednotlivých onemocnění, opravdovost terapeuta, humor, optimismus a víra ve schopnosti tvořit změny a tím pozitivně ovlivňovat běh událostí a řídit vlastní život.

Neurokognitivní rehabilitace (NRK) je dynamická, systematická a pravidelná intervence, snažící se o nápravu nebo kompenzaci vzniklého kognitivního oslabení.

Cílem kognitivní rehabilitace je dosažení trvalého zlepšení mentálních a denních aktivit, dosažení funkčních změn pomocí posílení, zpevnění či obnovení dříve naučených vzorců chování, nebo zavedení nových vzorců kognitivních aktivit, popřípadě kompenzačních mechanismů pro narušené neurologické dráhy.

Indikační skupinou profitující z neurokognitivní rehabilitace jsou pacienti s neuropsychiatrickým onemocněním, mezi které lze zařadit poruchy na podkladu strukturálního organického postižení centrální nervové soustavy, ale také funkčních kognitivních poruch, které vznikly v důsledku duševního onemocnění.

Neurokognitivní rehabilitaci lze využít jako metodu léčby u všech věkových skupin pacientů.

V návaznosti na neuropsychologické vyšetření, které má za cíl podrobně popsat strukturu fungování kognitivních funkcí, navrhujeme individualizovaný plán jejich rehabilitace. S ohledem na šíři problémů, související s problematikou postižení mozku, snažíme se o co nejčasnější a pravidelné formy intervence v návaznosti na pacientův širší neurorehabilitační plán.

Organizujeme pravidelné terapeutické kognitivně rehabilitační skupiny dětí, dospívajících a skupiny dospělých pacientů. Spolupodíleli jsme se na tvorbě materiálů pacienty s postupně progredujícím onemocnění mozku (viz. http://nela.fno.cz/doc/tematicke-listy.pdf) a podporujeme projekt Mentem (viz. www.mentem.cz).

Aktivně podporujeme rozvoj oboru neurokognitivní rehabilitace formou přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti, tak aby získané poznatky z praxe sloužili ke zkvalitnění péče.

Zážitková pedagogika nabízí prostor pro zkoumání vztahových a osobnostních vzorců skrze reálnou zkušenost, za použití her a následné zpětné vazby. Hra, obdobně jako na divadle, zasazená do širšího dramaturgického celku, podpořena pilíři zpětné vazby, „flow“ a dynamikou skupiny s mírnou dávkou kontrolovaného rizika (challenge) provokuje jedince vystoupit z vlastní komfortní zóny a projevit své osobnostní rysy a vztahové strategie, které obvykle uplatňuje i v běžném životě. Zkušenosti a zážitky z těchto kurzů patří k silným osobitým a interpersonálním setkáním, které mohou inspirovat běžný a pracovní život jedince.

V minulost jsme se spolupodíleli na tvorbě a realizaci mezinárodních kurzů pro dospívající (European students ´ journalism camp 2005 a The European Students’ Journalism Camp in the Czech Republic 2007), mezinárodní kurz metod zážitkové pedagogiky (What is love 2010) a pod hlavičkou PŠL kurz Až na DřeŇ. 

Principy vycházející z metod zážitkové pedagogiky jsem reovněž využívali v průběhu výuky aplikované sociální psychologie na VŠB-TU u budoucích pedagogických pracovníků technických oborů a při práci s dětmi ve třídách s narušenými vztahovými vzorci chovaní. 

Aktivně přispíváme k propojování kontextů psychologie a metod zážitkové pedagogiky formou přednáškové činnosti v kontextu možného psychoterapeutického a sebe rozvojového potenciálu, které metoda nabízí.

V rámci pedagogické a přednáškově činnosti nejčastěji přednášíme problematiku, se kterou se potkáváme nejčastěji v rámci denní praxe, anebo jsme v dané problematice realizovali výzkumná šetření. Mezi nejčastější témata řadíme problematiku vývojové psychologie, neurovývojových a neurokognitivních poruch, neuropsychologie, psychologické aspekty roztroušené sklerózy (RSM), traumatických postižení mozku (TBI), neurodegenerativních onemocnění, kognitivní rehabilitace a psychologických aspektů metod zážitkové pedagogiky a jejího užití.  

Dlouhodobě se zabýváme užitím metod zážitkové pedagogiky a aplikací sociálně psychologických výcviků při práci s dětskými kolektivy, týmy a sborovnami.  

Nabízíme podpůrné supervizní a konzultační setkání pro psychology pracující ve zdravotnictví, školství a sektoru ministerstva práce a sociálních věcí. Podpůrné supervizní vedení zajišťujeme v oblasti neuropsychologické diagnostice, užití a interpretace výkonových testů a Rorschachově metodě. 

Nabízíme podpůrné vedení pedagogických a školských pracovníků, zvláště metodiků prevence a výchovných poradců.

CENÍK SLUŽEB

Pro úhradu ze zdravotního pojištění vyžadujeme indikaci ze strany lékaře (žádanku).

Bez žádanky akceptujeme platbu v hotovosti dle platného ceníku.

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

  6 000
 • Včetně vypracovaní závěrečné zprávy.
 • Cca. 6 hodin

PSYCHO-TERAPEUTICKÉ SEZENÍ

  1 000
 • 50 minut
 • Na základě kontraktu, 5x sezení (5 000 Kč)

PORADENSKÉ SEZENÍ

  1 500
 • 90 minut

PORADENSKÁ KONZULTACE

  4 000
 • V kontextu psychologického vyšetření.
 • 90 minut
 • Na základě kontraktu, 3x setkání

KOGNITIVNÍ REHABILITACE

  600
 • 50 minut

HODNOCENÍ PSYCHICKÉ ZPŮSOBILOSTI

  4 000
 • K výkonu činnosti pedagogického pracovníka podle zákona č. 109/2002 Sb.
 • 6 hodin

KRIZOVÁ INTERVENCE

  1 000
 • 90 minut

SLUŽBY PROFESIONÁLŮM

  Domluva
 • V oblasti zdravotnictví, školství, sociálním a soukromém sektoru, přednášková a supervizní činnost.
 • Dle domluvy a rozsahu.

Jsme smluvní partneři zdravotnických pojišťoven.

ABOUT

 1. AMKP (Ambulance Klinické Psychologie) dispenses clinical psychological services and consulting. 
 2. We are specialized in treating children from an early age, adolescents and adults. We provide clinical psychological diagnostics, differential diagnostics, psychotherapy and clinical counselling.
 3. AMKP is a health care provider recognized by the Czech Ministry of Health and also is accredited for education and training in clinical psychology.
 4. In the case of health related problems we are contracted by the following Czech insurance companies (see the list). 
 5. For English speaking persons request PhDr. Petr Nilius, Ph.D. 

KONTAKTY

Příjem pacientů - na základě osobní nebo telefonické objednávky na určitý den a hodinu v rámci ordinačních hodin.

Psychologická vyšetření se provádí výhradně v dopoledních hodinách. 

TELEFON

+420 606 087 282

ADRESA

Spojů 835/2
Ostrava Poruba
708 00

EMAIL

ordinace [at] amkp.cz

NAPIŠTE NÁM

Ambulance klinické psychologie s.r.o.

Spojů 835/2, Ostrava Poruba, 708 00
Sp. značka C 57887 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 02434661


Ordinační hodiny:
Po 8:00 - 16:00
Út 7:00 - 16:00
St 7:00 - 13:00
Čt 7:00 - 16:00
Pá 7:00 - 13:00

NAŠI PARTNEŘI

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

© AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE S. R. O. | Design: MAGDALEM