AKK Psycholog ve zdravotnictví

AKK Psycholog ve zdravotnictví

Pořádaný kurz je vytvořen dle aktuálního Vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku MZ 9/2023.

Vzdělávací program obsahuje celkem 100 hodin, z toho teoretická výuka je v rozsahu 60 hodin a odborná praxe v zařízení poskytovatele zdravotních služeb v rozsahu 40 hodin.

Teoretická výuka bude probíhat v přednáškovém sále "Piano" v prostorách MSIC (Technologická 372/2, Ostrava – Pustkovec).

Dle nového vzdělávacího programu je akreditované zařízení povinno zajistit i odbornou stáž. Stáž mohou školenci vykonat v akreditovaném zařízení Ambulance klinické psychologie s.r.o., popř. ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Garantem kurzu je PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

Přihlášení ke kurzu

Po přihlášení Vám budou emailem zaslány platební údaje.


Harmonogram výuky

Každý vyučující je oprávněn činit v časovém rozvrhu dílčí změny.

Informace o kurzu

Cíl kurzu:

Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání psycholog ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Vstupní podmínky:

Podmínkou pro zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je absolvování:

a) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie,

b) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování dvouoborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, pokud bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději v akademickém roce 2020/2021, nebo

c) akreditovaného pětiletého jednooborového magisterského studijního oboru psychologie, pokud bylo studium v tomto oboru zahájeno nejpozději v akademickém roce 2008/2009.

V případě dostatečné kapacity akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je možné zařadit také studenty posledního semestru magisterského studia uvedeného v bodě a) a b).

V případě, že bude teoretická část vzdělávání realizována distančně, je nutné, aby účastník kurzu disponoval technickým zařízením umožňujícím online distanční výuku (počítač, kamera, mikrofon, připojení k internetu).

Obsah kurzu a povinná praxe:

Účastníci kurzu budou seznámeni s následujícími tématy – První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, Právo ve zdravotnictví, Organizace a řízení zdravotní péče, Zdravotnická dokumentace, Etika zdravotnického pracovníka, Ochrana a podpora veřejného zdraví a Základy farmakologie.

Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 40 hodin v akreditovaném zdravotnickém zařízení. Účastníci kurzu mohou odbornou praxi uskutečnit v akreditované zařízení Ambulance klinické psychologie s.r.o. nebo ve Fakultní nemocnici Ostrava. 

Případné uznávání praxe se řídí § 51 zákona 96/2004 Sb. a interním předpisem akreditovaného zařízení.

Způsob zakončení:

Po absolvování všech podmínek stanovených vzdělávacím programem bude kurz ukončen Závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

Cena kurzu a způsob úhrady:

Dle podmínek nového vzdělávacího programu se odborná stáž musí provádět jen v nasmlouvaných akreditovaných zařízeních.

Vzhledem k tomu, že podmínky absolvování odborné stáže jsou pro každého školence individuální (dle již v minulosti absolvované praxe, popř. dle akreditovaného zařízení, na kterém si vybere stáž absolvovat), rozdělili jsme cenu kurzu na 2 položky:

Cena za teoretickou část (OM 1 – OM 7) je 11.000,- Kč.

Cena za Odbornou stáž (OM 8):

Ambulance klinické psychologie 550,- Kč / 1 den (8 hodin)

Fakultní nemocnice Ostrava – dle aktuálně platného ceníku

Způsob přihlášení do kurzu:

Přihlášení do AKK Psycholog ve zdravotnictví je možno pouze elektronickou formou prostřednictvím vyplnění žádosti v E-přihlášce.

Kontakt (dotazy ke kurzu):

Ing. Martina Niliusová

martina.niliusova@amkp.cz

tel.: 777934705