Klinická logopedie

V rámci logopedických intervencí se primárně zaměřujeme na rozvoj jazyka a řeči s neurovývojovými poruchami: vývojovou poruchou jazyka – vývojovou dysfázii, opožděný řečový vývoj v rámci ADHD, poruchy plynulostí (koktavost), děti s vývojovou verbální dyspraxií a fonologickými poruchami.
Dále pracujeme s dětmi se získanou poruchou řeči a jazyka v důsledku neurologického onemocnění, anebo úrazu.

Cílíme na ranou intervenci, péče je poskytována dětem od 18 měsíců věku, které ještě nezačaly mluvit, nepoužívají gesta, mluví velmi málo nebo nezačínají tvořit dvouslovné věty.

V rámci logopedie využíváme Neurovývojovou stimulaci (NVS), která je zaměřená na inhibici přetrvávajících primárních reflexů, které mohou způsobovat obtíže s koordinací, rovnováhou, zpracováním smyslových informací atd. Dále využíváme znalosti ze senzorické integrace, Handle přístupu a dalších přístupů.

Nabízíme Individualizovaný sluchový trénink JIAS, který slouží k rozvoji sluchového vnímání a je vhodný pro osoby s řečovými i jazykovými problémy na verbální i písemné úrovni (specifické vývojové poruchy učení).

Logopedickou intervenci poskytujeme i dospělým osobám s narušenou komunikační schopností, která vznikla na podkladě traumatického poškození mozku, cévní mozkové příhody apod. (afázie, dysartrie) Věnujeme se i problematice poruch hlasu (terapie poruch mluvního hlasu, prevence poruch hlasu).