Klinická logopedie

V rámci logopedických intervencí se primárně zaměřujeme se na rozvoj jazyka a řeči u dětí s neurovývojovými poruchami, včetně vývojové dysfázie, ADHD, poruchy plynulosti, verbální dyspraxie a fonologických poruch.

Cílíme na ranou intervenci, péče je poskytována dětem od 18 měsíců věku, které ještě nezačaly mluvit, nepoužívají gesta, mluví velmi málo nebo nezačínají tvořit dvouslovné věty.

V rámci logopedie využíváme Neurovývojovou stimulaci (NVS), individualizovaný sluchový trénink JIAS, který je vhodný pro osoby s řečovými i jazykovými problémy na verbální i písemné úrovni (specifické vývojové poruchy učení) a uplatňujeme prvky kognitivní rehabilitace v rámci rozvoje řeči a jazyka.

Intervence jsou rovněž poskytovány dospělým s narušenou komunikační schopností.