AKK Psycholog ve zdravotnictví

Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

Pořádaný kurz je vytvořen dle aktuálního Vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku MZ 9/2023.

Vzdělávací program obsahuje celkem 100 hodin, z toho teoretická výuka je v rozsahu 60 hodin a odborná praxe v zařízení poskytovatele zdravotních služeb v rozsahu 40 hodin.

Teoretická výuka bude probíhat ve výukových prostorách Ambulance klinické psychologie, s.r.o.               (Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba).

Dle nového vzdělávacího programu je akreditované zařízení povinno zajistit i odbornou praxi. 

Praxi mohou školenci vykonat v akreditovaném zařízení Ambulance klinické psychologie s.r.o., ve Fakultní nemocnici Ostrava nebo v jiném zdravotnickém zařízení, které vlastní oprávnění k poskytování zdravotní péče v odbornosti Klinická psychologie.

Garantem kurzu je PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

Základní informace

Cíl kurzu:

Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání psycholog ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Vstupní podmínky:

Podmínkou pro zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je absolvování:

a) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie,

b) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování dvouoborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, pokud bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději v akademickém roce 2020/2021, nebo

c) akreditovaného pětiletého jednooborového magisterského studijního oboru psychologie, pokud bylo studium v tomto oboru zahájeno nejpozději v akademickém roce 2008/2009.

V případě dostatečné kapacity akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je možné zařadit také studenty posledního semestru magisterského studia uvedeného v bodě a) a b).

POZOR!!  Pro přihlášení na kurz je nutné splnit alespoň jednu z výše uvedených podmínek. Bez doložení platného dokladu nemůžete být zařazeni do vzdělávání.

V případě, že bude teoretická část vzdělávání realizována distančně, je nutné, aby účastník kurzu disponoval technickým zařízením umožňujícím online distanční výuku (počítač, kamera, mikrofon, připojení k internetu).

Obsah kurzu a povinná praxe:

Účastníci kurzu budou seznámeni s následujícími tématy – První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, Právo ve zdravotnictví, Organizace a řízení zdravotní péče, Zdravotnická dokumentace, Etika zdravotnického pracovníka, Ochrana a podpora veřejného zdraví a Základy farmakologie.

Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 40 hodin v akreditovaném zdravotnickém zařízení. Účastníci kurzu mohou odbornou praxi uskutečnit v akreditované zařízení Ambulance klinické psychologie s.r.o., ve Fakultní nemocnici Ostrava nebo v jiném zdravotnickém zařízení, které vlastní oprávnění k poskytování zdravotní péče v odbornosti Klinická psychologie. .

Případné uznávání praxe se řídí § 51 zákona 96/2004 Sb. a interním předpisem akreditovaného zařízení.

Každý vyučující je oprávněn činit v časovém rozvrhu dílčí změny.

Způsob zakončení:

Po absolvování všech podmínek stanovených vzdělávacím programem bude kurz ukončen Závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

Způsob přihlášení do kurzu:

Přihlášení do AKK Psycholog ve zdravotnictví je možno pouze elektronickou formou prostřednictvím vyplnění žádosti v E-přihlášce.

Cena kurzu:

Dle podmínek nového vzdělávacího programu se odborná stáž musí provádět jen v nasmlouvaných akreditovaných zařízeních.

Vzhledem k tomu, že podmínky absolvování odborné stáže jsou pro každého školence individuální (dle již v minulosti absolvované praxe, popř. dle akreditovaného zařízení, na kterém si vybere stáž absolvovat), rozdělili jsme cenu kurzu na 2 položky:

Cena za teoretickou část je 10.990,- Kč.

(60 hodin, OM 1 – OM 7)

Cena za Odbornou stáž (40 hodin - OM 8):

Ambulance klinické psychologie 550,- Kč / 1 den (8 hodin)

Fakultní nemocnice Ostrava – dle aktuálně platného ceníku

Případné uznávání praxe se řídí § 51 zákona 96/2004 Sb. a interním předpisem akreditovaného zařízení.


Kontakt (dotazy ke kurzu):

Ing. Martina Niliusová

martina.niliusova@amkp.cz

tel.: 777934705

Harmonogram výuky

- teoretická výuka je rozdělena do 7 dnů, bude probíhat v jedno/dvoudenních blocích (období 11/2024 - 01/2025)

(změny v harmonogramu vyhrazeny)

Přihlášení ke kurzu

Po přihlášení Vám budou do 3 pracovních dnů emailem zaslány platební údaje.

Upřednostněni budou zájemci, kteří se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit předešlých termínů kurzu.