GDPR Informace o zpracování osobních údajů 

(účastníci kurzu, stážisté)

Identifikační údaje správce

Společnost Ambulance klinické psychologie s.r.o. (AMKP), 

na adrese Spojů 835/2, Ostrava-Poruba 708 00
IČ 02434661

Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro správu osobních údajů

Ing. Martina Niliusová, tel. 777 934 705 (martina.niliusova@amkp.cz)

Ambulance klinické psychologie, s.r.o. (AMKP) poskytuje služby v oblasti dalšího vzdělávání, a to formou otevřených prezenčních kurzů.

1. Osobní údaje účastníků vzdělávání jsou zpracovávány v rozsahu platné legislativy; navíc jsou evidovány kontakty jako telefon a mail pro potřebu operativního spojení organizačního pracovníka (OP) vzdělávací akce, který může kontaktovat k detailům akce nebo pro zasílání informací, podkladů a fakturace. Údaje zpracovává OP na základě elektronické přihlášky (která je následně uchovávána ve složce akce).

2. AMKP vystavuje běžná osvědčení s údaji: jméno, příjmení, titul, co absolvoval, popř. s jakým výsledkem, kdy absolvoval, v jakém rozsahu, datum a místo narození (poslední dva údaje budou uvedeny v případě, že je klient v přihlášce napsal).

3. V případě akreditovaného kvalifikačního kurzu a certifikovaného kurzu vystavuje AMKP osvědčení, které stanoví platná legislativa.

4. Všichni účastníci mají možnost vyjádřit stanovisko ke zpracování osobních údajů na elektronické přihlášce; v případě prezenční účasti pak přímo na dané vzdělávací akci.

5. Osobní údaje slouží jen pro potřebu AMKP a nebudou poskytovány třetím stranám (vyjma případů, která stanovuje zákon).

6. Máte právo k doplnění, či opravě nebo výmazu svých osobních údajů, pokud povinnost uchování osobních údajů nestanoví v určitých případech zákon.